'._('einklappen').'
 

What lived when?

Current search (from, to)


Select new time frame

Ende in Ma

Beginn in Ma

choose start and end time (dobble click on the area) (reset = clear, show = start search)

Start age: 251 Ma - End age: 0 Ma
0
0.0117
1.806
5.332
13.65
23.03
37
55.8
65.5
85.8
99.6
130
144.5
161.2
171.6
189.6
203.6
237
251
Meghalayan
Northgrippian
Greenlandian
Upper Pleistocene
Ionian
Calabrian
Gelasian
Piacenzian
Zanclean
Messinian
Tortonian
Serravallian
Langhian
Burdigalian
Aquitanian
Chattian
Rupelian
Priabonian
Bartonian
Lutetian
Ypresian
Thanetian
Selandian
Danian
Maastrichtian
Campanian
Santonian
Coniacian
Turonian
Cenomanian
Albian
Aptian
Barremian
Hauterivian
Valanginian
Berriasian
Tithonian
Kimmeridgian
Oxfordian
Callovian
Bathonian
Bajocian
Aalenian
Toarcian
Pliensbachian
Sinemurian
Hettangian
Rhaetian
Norian
Carnian
Ladinian
Anisian
Olenekian
Induan
Holocene
Pleistocene
Pliocene
Miocene
Oligocene
Eocene
Paleocene
Upper/Late Cretaceous
Lower/Early Cretaceous
Upper/Late Jurassic
Middle Jurassic
Lower/Early Jurassic
Upper/Late Triassic
Middle Triassic
Lower/Early Triassic
Quaternary
Neogene
Paleogene
Cretaceous
Jurassic
Triassic
Start age: 270.6 Ma - End age: 251 Ma
Permian
(Perm)
Lopingian
(Loping)
Guadalupian
(Guadalup)
Changhsingian
(Changhsingium)
Wuchiapingian
(Wuchiapigium)
Capitanian
(Capitanium)
Wordian
(Wordium)
Roadian
(Roadium)
251.1
253.8
253.8
260.4
260.4
265.8
265.8
268
268
270.6
Start age: 1800 Ma - End age: 270.6 Ma
270.6
294.6
306.5
326.4
374.5
397.5
416
422.9
436
445.6
468.1
488.3
499
510
528
850
1800
Kungurian
Artinskian
Sakmarian
Asselian
Gzhelian
Kasimovian
Moscovian
Bashkirian
Serpukhovian
Visean
Tournaisian
Famennian
Frasnian
Givetian
Eifelian
Emsian
Pragian
Lochkovian
Ludfordian
Gorstian
Homerian
Sheinwoodian
Telychian
Aeronian
Rhuddanian
Hirnantian
Katian
Sandbian
Darriwilian
Dapingian
Floian
Tremadocian
Stage 10
Stage 9
Paibian
Guzhangian
Drumian
Stage 5
Stage 4
Stage 3
Stage 2
Fortunian
Cisuralian
Pennsylvanian
Mississippian
Upper Devonian
Middle Devonian
Lower Devonian
Pridoli
Ludlow
Wenlock
Llandovery
Upper Ordovician
Middle Ordovician
Lower Ordovician
Furongian
Series 3
Series 2
Terreneuvian
Permian
Carboniferous
Devonian
Silurian
Ordovician
Cambrian
Ediacaran
Cryogenian
Tonian
Stenian
Ectasian
Calymmian
Statherian
Start age: 4000 Ma - End age: 1800 Ma
Orosirian
(Orosirium)
Rhyacian
(Rhyacium)
Siderian
(Siderium)


1800
2050
2050
2300
2300
2500
2500
2800
2800
3200
3200
3600
3600
4000