KostylevitKostylevit
Bildgröße: 4 mm; Fundort: Koashva, Khibiny, Kola, Russland
Copyright: Pavel M. Kartashov