SinneritSinnerit
Tafelige dunkelrote Kristalle, BB = 2,5 mm, Fundort: Grube Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz.
Copyright: Heribert Rotter
Sammlung: Lithothek der Münchener Micromounter