Beta-LomonosovitBeta-Lomonosovit
β-Lomonosovit pseudomorph nach tafeligem Lomonosovit, Größe: 5 x 5 x 3 cm, Fundort: Apatitovyi Tsirk, Rasvumchorr, Khibiny, Kola-Halbinsel, Murmansk, Russland
Copyright: Pavel M. Kartashov