Beta-LomonosovitBeta-Lomonosovit
Kristallgröße: 1,3 x 1,1 cm, Fundort: Apatitovyi Tsirk, Rasvumchorr, Khibiny, Kola-Halbinsel, Murmansk, Russland
Copyright: Pavel M. Kartashov