DanalithDanalith
Danalith X leicht auspräperiert; Kantenlänge 3,5 x 3 cm; Yxjöberg Schweden
Copyright: M.&M. Sendelbach
Sammlung: Privat - Museum M+M. Sendelbach