KoashvitKoashvit
gelber, tafeliger Koashvit neben braunem Lomonosovit, Rasvumchorr, Chibiny, Murmansk Oblast, Russland; BB < 1 mm, analysiert
Copyright: MinTreasure.com (Carsten Slotta)