PyromorphitPyromorphit
Pyromorphit (nach Segnitit), Goethit und Mimetesit, Theuerdank, Sankt Andreasberg/Harz, Bildbreite etwa 1,2 cm
Copyright: Joy Desor
Sammlung: ganomatit