KostylevitKostylevit
Farblose bis cremefarbene Kostylevit-xx (ohne Maßstab), assoziiert mit Sazykinait-(Y). FO: Koashva Mountain, Khibiny-Massiv, Kola, Russland.
Copyright: Wikipedia-user: David Hospital